Warunki kupna-sprzedaży


Sprzedawca

Sprzedającym jest Jubiler24h Abado Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12, nr KRS 0000579798, NIP 5252631843, Regon 362712757.


Klienci i rejestracja

 1. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
 2. Klient powinien dokonać rejestracji  poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na jubiler24h.eu, podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu jest wymagane założenie konta przez Klienta, które można utworzyć najpóźniej podczas składania zamówienia.
 3. Klient nie powinien udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować poprzez wysłanie wiadomości na adres info@jubiler24h.eu, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.


Zakupy

 1. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) Koszyka. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją.
 2. Po złożeniu zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Kupuję z obowiązkiem zapłaty”, po wyborze metody dostawy i płatności oraz po dokonaniu zapłaty, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie zakupu oraz termin wysyłki kurierskiej.
 3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena obejmuje również koszt dostawy pocztą kurierską.
 4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.


Płatność

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną firmę płatniczą Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255 z którą Sprzedający, zawarł umowę.
 2. Sprzedający nie dopuszcza dokonania zapłaty przelewem bezpośrednio na jego konto oraz za tzw. pobraniem.


Dostawa Produktów

 1. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zakupu.
 2. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze.
 3. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowane Firmy Kurierskie, których lista znajduje się na stronie jubiler24h.eu.
 4.  Regulaminami świadczenia usługi dostawy na jakich Firma Kurierska realizuje dostawy dostępna jest na  stronach Firm Kurierskich.
 5. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z numerem do śledzenia etapów jej dostawy.
 6. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu opakowania w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody zgodny z regulaminem dostaw Firmy Kurierskiej oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.


P
ostępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z opisem i umową bądź wad Produktu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej jubiler24h.eu lub w formie poczty elektronicznej info@jubiler24h.eu , bądź pisemnie na adres Sprzedającego.
 3. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez niego w drodze rejestracji lub przesyłki. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody takiej decyzji.
 4. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu Produktu.
 5. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt.
 6. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  4. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach jubiler24h.eu. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty zawierające grawer zamówiony przez Klienta).