Regulamin Platformy Cyfrowej Jubiler24h.eu

Jubiler24h Abado Spółka z o.o. Spółka komandytowa udostępnia Platformę Cyfrową, internetową Jubiler24h.eu, mobilną witrynę internetową i aplikacje Jubiler24h.eu na urządzenia mobilne i tablety w celu dostarczenia informacji o działaniach: w sklepie internetowym, aukcjach internetowych dostępnych w lokalizacjach na całym świecie. Korzystanie z określonych obszarów lub funkcji Platformy Cyfrowej może podlegać dodatkowym lub oddzielnym warunkom, które zostaną opublikowane lub udostępnione w inny sposób w związku z podjęciem zadań nie ujętych w tym regulaminie. Platforma Cyfrowa jest własnością i jest zarządzana przez Jubiler24h Abado Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12, nr KRS 0000579798, NIP 5252631843, Regon 362712757.

Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki, nie możesz uzyskać dostępu do Platformy Cyfrowej ani w inny sposób z niej korzystać.

1. Korzystanie z Platformy Cyfrowej nie daje użytkownikowi prawa własności do jakichkolwiek treści, oprogramowania, kodu, danych lub materiałów, do których użytkownik może uzyskać dostęp na Platformie Cyfrowej.

2. Oferujemy Platformę Cyfrową i jej usługi tylko tym, którzy mogą wchodzić i tworzyć umowy zgodnie z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutów i przepisów dotyczących korzystania z Platformy Cyfrowej. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do treści na Platformie Cyfrowej na swoim komputerze lub innym urządzeniu, w tym urządzeniach mobilnych i tabletach, i przeglądać je, a także wykonywać pojedyncze kopie lub wydruki treści na Platformie Cyfrowej wyłącznie do użytku wewnętrznego. Platforma Cyfrowa i usługi oferowane na Platformie Cyfrowej lub za jej pośrednictwem, w tym wszelkie treści, oprogramowanie, kod, dane i materiały na niej zawarte, są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Platforma Cyfrowa nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i jest oferowana użytkownikom w wieku 16 lat lub starszym. Każda osoba, która przekazuje swoje dane osobowe za pośrednictwem Platformy Cyfrowej, oznacza, że ma 16 lat lub więcej.

3. Jakakolwiek komercyjna dystrybucja, publikowanie lub wykorzystywanie Platformy Cyfrowej lub jakiejkolwiek zawartości, oprogramowania, kodu, danych lub materiałów na Platformie Cyfrowej jest zabronione, chyba że otrzymałeś wyraźną wcześniejszą pisemną zgodę Jubiler24h lub odpowiedniego posiadacza praw. Poza sytuacjami opisanymi w punkcie 2 powyżej, nie możesz pobierać, wyświetlać, kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, wykonywać, przenosić, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać treści, oprogramowania, kodu, danych lub materiałów w Platforma Cyfrowej. Jeśli użytkownik korzysta w inny sposób z Platformy Cyfrowej lub treści, oprogramowania, kodu, danych lub materiałów na niej zawartych, o ile nie wskazano inaczej powyżej, może naruszyć prawa autorskie i inne prawa Polski, innych krajów, a także obowiązujące przepisy prawa i może podlegać odpowiedzialności za takie nieautoryzowane użycie. Jubiler24h będzie agresywnie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa, w tym w dochodzeniu karnym i cywilnym.

4. Znaki towarowe. Znaki towarowe, logo, znaki usługowe i nazwy handlowe (zwane łącznie „znakami towarowymi”) wyświetlane na Platformie Cyfrowej lub treściach dostępnych za pośrednictwem Platformy Cyfrowej są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi naszych i innych współpracujących podmiotów, nie mogą być wykorzystywane bez upoważnienia właściciela znaku towarowego. Wszystkie znaki towarowe nie należące do nas, które pojawiają się na Platformie Cyfrowej lub w usługach Platformy Cyfrowej, jeśli takie istnieją, są własnością ich właścicieli. Żadne informacje zawarte w Platformie Cyfrowej nie powinny być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego na Platformie Cyfrowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody lub praw posiadacza praw osób trzecich. Niewłaściwe użycie znaków towarowych wyświetlanych na platformie cyfrowej jest surowo zabronione. Jubiler24h będzie agresywnie egzekwować swoje prawa do znaków towarowych w najszerszym zakresie prawa.

5. Informacje o użytkowniku. W trakcie korzystania z Platformy cyfrowej możesz zostać poproszony o podanie nam pewnych spersonalizowanych informacji (takie informacje zwane dalej „Informacjami użytkownika”. Nasze zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji w odniesieniu do prywatności takich Informacji o użytkowniku są określone w Polityce Prywatności Jubiler24h.eu wynikającej z RODO, która jest dodatkowym dokumentem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i treść Informacji o użytkowniku i zgadza się na ich aktualizowanie.

6. Zabronione zachowanie użytkownika. Gwarantujesz i zgadzasz się, że podczas korzystania z Platformy Cyfrowej i różnych usług i funkcji oferowanych na Platformie Cyfrowej lub za jej pośrednictwem nie będziesz:

(a) podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, rzeczywisty lub fikcyjny, lub fałszywie przedstawiać swoje powiązanie z jakimkolwiek innym osoba lub podmiot;

(b) umieszczać reklamy, marki lub inne treści promocyjne własnej lub osoby trzeciej w jakiejkolwiek treści, materiałach lub usługach Platformy Cyfrowej, lub używać, redystrybuować, publikować lub wykorzystywać takich treści lub usług do jakichkolwiek dalszych celów komercyjnych lub promocyjnych;

(c) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do innych systemów komputerowych za pośrednictwem platformy cyfrowej;

(d) angażować się w śledzenie, kopiownie baz danych”, zbieranie informacji katalogowych, adresów e-mail, adresów bezprzewodowych lub innych kontaktów lub danych osobowych.

Informacje lub jakiekolwiek inne automatyczne sposoby uzyskiwania list pozycji katalogowych lub informacji, użytkowników lub innych informacji z Platformy Cyfrowej lub za jej pośrednictwem lub usług oferowanych na Platformie Cyfrowej lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi wszelkich informacji znajdujących się na dowolnym serwerze lub bazie danych podłączonych do Platformy Cyfrowej lub usługi oferowane na Platformie cyfrowej lub za jej pośrednictwem;

(e) uzyskiwać lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemów komputerowych, materiałów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków;

(f) korzystać z Platformy Cyfrowej lub usług udostępnionych na Platformie Cyfrowej lub za jej pośrednictwem w jakikolwiek sposób z zamiarem przerwania, uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub osłabienia Platformy Cyfrowej lub takich usług, w tym, bez ograniczeń, wysyłania masowych niezamówionych wiadomości lub zalewanie serwerów żądaniami;

(g) korzystać z Platformy Cyfrowej lub usług lub funkcji Platformy Cyfrowej z naruszeniem własności intelektualnej firmy Jubiler24h.eu lub jakiejkolwiek strony trzeciej lub innych praw własnościowych; lub

(h) korzystać z Platformy Cyfrowej lub usług Platformy Cyfrowej z naruszeniem obowiązujących przepisów. Ponadto zgadzasz się, że nie możesz próbować (ani zachęcać lub wspierać jakichkolwiek prób innych osób) do angażowania się w którekolwiek z powyższych zabronionych działań lub do obchodzenia, inżynierii wstecznej, deszyfrowania, deasemblacji, dekompilacji lub w inny sposób zmieniania lub ingerowania w Platformę Cyfrową lub Usługi Platformy Cyfrowej lub ich dowolne treści, lub nieuprawnione ich użycie. Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystać z Platformy Cyfrowej w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zaszkodzić Platformie Cyfrowej lub zakłócać korzystanie i korzystanie z Platformy Cyfrowej przez inne osoby. Nie możesz uzyskiwać, wykorzystywać ani uzyskiwać dostępu, ani próbować uzyskiwać, wykorzystywać lub uzyskiwać dostępu do jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione publicznie lub udostępnione za pośrednictwem Platformy Cyfrowej.

7. Łączenie z Platformą Cyfrową. Zgadzasz się, że jeśli umieścisz link z dowolnej innej strony internetowej na Platformie Cyfrowej, taki link powinien:

(1) nie zawierać żadnych logo, ale powinien po prostu czytać Jubiler24h.eu zwykłym tekstem,

(2) otwierać w nowej przeglądarce okno; oraz

(3) link do pełnej wersji strony w formacie HTML tej Platformy Cyfrowej. Nie możesz bezpośrednio łączyć się z żadnym obrazem umieszczonym na Platformie Cyfrowej lub z naszymi usługami, aby obraz hostowany przez nas był wyświetlany na innej stronie internetowej. Dozwolone jest bezpośrednie linkowanie do filmów umieszczonych na Platformie Cyfrowej tylko z odpowiednim kredytem dla Jubiler24h.eu i nie można w żaden sposób zmieniać filmów. Zgadzasz się nie pobierać ani nie używać obrazów umieszczonych na tej Platformie Cyfrowej na innej stronie internetowej, w jakimkolwiek celu, w tym między innymi publikować takie obrazy w innej witrynie. Zgadzasz się nie linkować z żadnej innej strony internetowej do tej Platformy Cyfrowej w żaden sposób, tak aby Platforma Cyfrowa lub jakakolwiek strona Platformy Cyfrowej była „oprawiona”, otoczona lub zaciemniona przez treści, materiały lub marki stron trzecich. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikające z przepisów prawa, aby nalegać, aby wszelkie linki do Platformy Cyfrowej zostały przerwane i aby cofnąć prawo do linkowania do Platformy Cyfrowej z dowolnej innej strony internetowej w dowolnym momencie za pisemnym powiadomieniem. Aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach łączenia lub uzyskać naszą zgodę, możesz napisać do: info@jubiler24h.eu

8. Odszkodowanie. Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć na żądanie i zabezpieczyć Jubiler24h.eu przed roszczeniami odszkodowawczymi, a także zabezpieczyć Jubiler24h i jego podmioty stowarzyszone i podmioty powiązane oraz ich dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami, stratami oraz wydatki, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania z Platformy Cyfrowej lub usług w tym zakresie, umieszczania lub przesyłania jakichkolwiek wiadomości, treści, informacji, oprogramowania lub innych materiałów za pośrednictwem Platformy Cyfrowej. Twoje oszukańcze lub wprowadzające w błąd działania lub zaniechania lub naruszenie lub naruszenie prawa (w tym naruszenie jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innego prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu) lub niniejszych Warunków. Jubiler24h zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do objęcia wyłącznej obrony i kontroli w jakiejkolwiek sprawie podlegającej odszkodowaniu przez ciebie, a w takim przypadku zgadzasz się współpracować z Jubiler24h w obronie takiego roszczenia.

9. Zamówienia na produkty i usługi. Możemy udostępnić niektóre produkty do zakupu za pośrednictwem platformy cyfrowej odwiedzającym i rejestrującym platformę cyfrową, w tym na przykład nasz katalog aukcyjny. Możesz zamawiać produkty tylko wtedy, gdy masz ukończone 18 lat. Zgadzasz się zapłacić w całości ceny za wszelkie zakupy dokonane kartą kredytową lub debetową jednocześnie z zamówieniem online lub innymi środkami płatności akceptowanymi przez Jubiler24h. Zgadzasz się zapłacić wszystkie obowiązujące podatki. Jeśli nie otrzymamy płatności od wystawcy karty kredytowej lub debetowej lub jej agentów, użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie należne kwoty na nasze żądanie. Niektóre produkty, które kupujesz lub pobierasz na lub za pośrednictwem Platformy Cyfrowej, mogą podlegać dodatkowym warunkom przedstawionym użytkownikowi w momencie takiego zakupu lub pobrania. Aby uniknąć wątpliwości, zakupy przedmiotów aukcyjnych nie są dokonywane za pośrednictwem Platformy Cyfrowej i nie podlegają postanowieniom tego punktu 11. Zakupy przedmiotów aukcyjnych podlegają warunkom określonym w odpowiednich Warunkach Sprzedaży / Warunkach handlowych i Warunki gwarancji, która regulują każdą aukcję przedstawioną oddzielnie.

10. Strony internetowe osób trzecich. Możesz być w stanie połączyć się z Platformą Cyfrową do stron internetowych osób trzecich, a strony internetowe osób trzecich mogą linkować do Platformy Cyfrowej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za informacje, treści, produkty, usługi, reklamy, kod lub inne materiały, które mogą lub nie mogą być dostarczane przez lub za pośrednictwem Witryn połączonych, nawet jeśli są one własnością lub są przez nas powiązane. Linki do stron powiązanych nie stanowią poparcia lub sponsorowania przez nas takich stron internetowych lub informacji, treści, produktów, usług, reklam, kodu lub innych materiałów prezentowanych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych. Jakiekolwiek poleganie na zawartości strony internetowej osoby trzeciej odbywa się na własne ryzyko i użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z takiego polegania. W żadnych okolicznościach nie będziemy ponosić odpowiedzialności lub odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody, które zostały spowodowane lub rzekomo spowodowane przez użytkownika w związku z korzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach dostępnych w dowolna inna strona. Wszelkie wątpliwości należy kierować do administratora lub webmastera tej witryny.

11. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wymagamy, aby osoby korzystające z Platformy Cyfrowej postępowały tak samo. Jeśli uważasz, że twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prześlij następujące informacje poprzez zamieszczony formularz wraz z Twoim adresem, numerem telefonu i adresem e-mail; · Opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które według Ciebie zostało naruszone; · Opis miejsca, w którym znajduje się domniemany materiał naruszający prawo; · Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo. Oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

12. Lokalne standardy. Nie oświadczamy, że materiały na Platformie Cyfrowej są odpowiednie do użycia we wszystkich lokalizacjach. Osoby, które decydują się na dostęp do Platformy Cyfrowej, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli iw zakresie, w jakim obowiązują lokalne przepisy.

13. Rozwiązanie. Jubiler24h.eu może wypowiedzieć, zmienić, zawiesić, dodać lub przerwać dowolny aspekt Platformy Cyfrowej lub usług Platformy Cyfrowej w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania i bez odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek użytkownika. Jubiler24h.eu może ograniczyć, zawiesić lub zakończyć korzystanie lub dostęp do Platformy Cyfrowej lub jej usług, jeśli uważamy, że naruszasz lub próbujesz naruszyć nasze warunki lub obowiązujące prawo, lub z jakiegokolwiek innego powodu bez powiadomienia lub odpowiedzialność w tym, na przykład, jeśli dowiadujemy się, że przekazałeś nam fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje lub ingerowałeś w innych użytkowników lub administrowanie naszą platformą cyfrową lub usługami. Jubiler24h.eu prowadzi politykę, która przewiduje rozwiązanie w odpowiednich okolicznościach platformy cyfrowej przywilejów użytkowników, którzy powtarzają naruszenia praw własności intelektualnej.

14. Zmiany warunków i Platformy Cyfrowej. Jubiler24h.eu zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnej części niniejszych Warunków, w całości lub w części, w dowolnym momencie, a my opublikujemy poprawioną wersję na tej platformie cyfrowej. Zmiany w Warunkach będą skuteczne po opublikowaniu. Dalsze korzystanie z Platformy Cyfrowej lub usług oferowanych na Platformie Cyfrowej lub za jej pośrednictwem po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w Regulaminie będzie uważane za akceptację tych zmian.

15 Różne. Warunki i relacje między Tobą a nami podlegają polskiemu i europejskiemu prawu, bez względu na sprzeczność przepisów prawa. Zgadzasz się, że każda przyczyna działania, która może wyniknąć na podstawie Warunków, zostanie wszczęta i wysłuchana w odpowiednim sądzie w Warszawie. Zgadzasz się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Polsce i w Europie. Nasze niewykonanie lub niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków przez Jubiler24h.eu musi być dokonane na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Jubiler24h.eu, w szczególności odnoszącego się do niniejszych Warunków i postanowień. Jeśli którykolwiek z warunków Regulaminu zostanie uznany przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważny, strony zgadzają się jednak, aby nadać skuteczność uczciwym intencjom stron. Niniejsze Warunki mają być egzekwowane przez następców, cesjonariuszy i licencjobiorców Jubiler24h.eu.