POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Aukcje prowadzi Dom Aukcyjny Jubiler24h Elżbieta Myśliwiec 01-928 Warszawa ul. Sieciechowska 11 Regon 141600736 NIP 8132261718 tel.0 500789000 e-mail da@jubiler24h.pl zwany dalej Dom Aukcyjny Jubiler24h

§2

Dom Aukcyjny Jubiler24h jako operator , umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w Internecie.

§3

Dom Aukcyjny Jubiler24h nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

§4

Regulamin aukcji oparty jest na Kodeksie Cywilnym USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) wraz z późniejszymi zmianami. Niniejsza ustawa dokonała również w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).(390)  W tym szczególnie na:

Art. 701. (36)

 § 1. Umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu.

§ 2. W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.

§ 3. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści.

§ 4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu.

Art. 702. (37)

§ 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.

§ 2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

§ 3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy.

Art. 704. (39)

§ 1. W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).

§ 2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.

Art. 705. (40)

§ 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie.

§ 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI

§1

Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§2

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a mogą być użytkownikami, w celu rejestracji powinny poza informacjami wskazanymi w formularzu, dodatkowo podać datę urodzenia oraz złożyć oświadczenie, że zawierać będzie transakcje za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ,których określi wraz z podanie ich adresu zamieszkania oraz adresu e-mail. osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, składają oświadczenie , że ponoszą pełną odpowiedzialność za działania nieletniego użytkownika aukcji .

§3

Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków użytkownika. W celu rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny oraz przesłać kopię dokumentów potwierdzających. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Dom Aukcyjny Jubiler24h na warunkach określonych w Regulaminie.

§4

Dom Aukcyjny Jubiler24h może uzależnić rejestrację lub korzystanie z aukcji przez użytkownika od uwiarygodnienia jego danych. W przypadku kont firmowych nie dołączenie przez użytkownika podczas rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte na koncie lub ich negatywna weryfikacja powoduje niemożność prowadzenia sprzedaży. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów dołączonych podczas rejestracji konto zostanie wyróżnione specjalną ikoną.

§5

W wyniku prawidłowej rejestracji tworzy się dla użytkownika specjalne konto przypisane do nazwy       i hasła. Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie aukcji. Zabrania się usuwania przez użytkownika danych z formularza. Do każdego konta przyporządkowany inny adres e-mail.

§6

Użytkownik, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał pełnej aktywacji konta, może korzystać z następującymi ograniczeniami:

a. nie może wystawiać przedmiotów,

b. nie może brać udziału w licytacji ani skorzystać z opcji Kup Teraz, jeżeli sprzedający nie wyłączył takiego ograniczenia ,

c. nie może tworzyć ani edytować strony "O mnie",

d. nie może wystawiać komentarzy.

§7

Użytkownik, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może wziąć udział w pierwszej aukcji niezależnie od woli sprzedającego .Sprzedający nie może zakazać złożenia oferty w aukcji użytkownikowi bez pełnej aktywacji Konta, jeżeli bierze on udział w aukcji po raz pierwszy. Udział w pierwszej Aukcji Użytkownika bez pełnej aktywacji konta obejmuje następujące warunki:

1. jeżeli złoży ofertę w swojej pierwszej aukcji, do momentu jej zakończenia nie może składać ofert w innych aukcjach,

2. jeżeli aukcja, w której bierze udział jest aukcją licytacyjną i nie zakończyła się jego zwycięstwem, może on wziąć udział w kolejnej aukcji,

3. jeżeli aukcja licytacyjna zakończyła się jego zwycięstwem, a do realizacji transakcji nie doszło ? nie może on wziąć udziału w kolejnej aukcji do momentu aktywacji konta,

4. kwota zakupu nie może przekroczyć 2000 zł

§8

Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Dom Aukcyjny  Jubiler24h musi dokonać pełnej aktywacji Konta wybierając jeden z dwóch sposobów: udostępnianych przez Jubiler24h:

1. List z kodem aktywacji konta - użytkownik wypełnia specjalny formularz dostępny na stosownej stronie, następnie odbiera wysłany pocztą na jego adres kontaktowy list z kodem aktywacji i wprowadza ten kod na wskazanej stronie ,

2. Szybka zapłata potwierdzona przez sprzedającego.

Użytkownik konta Firma, pomimo dokonania pełnej aktywacji Konta, o której mowa powyżej, uzyskuje dostęp do wszystkich usług świadczonych Dom Aukcyjny Jubiler24h, w momencie przesłania kopii dokumentów firmy i ich pozytywnej weryfikacji przez Dom Aukcyjny Jubiler24h.

§9

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

1. uczestniczenie w licytacji w ramach jednej aukcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

2. dokonywanie kolejnej rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach Domu Aukcyjnego Jubiler24h,

3. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

RODZAJE AUKCJI

§1

Aukcja zwykła, w ramach której sprzedający poprzez wystawienie przedmiotu zaprasza do składania ofert w określonym czasie, startując od ceny wywoławczej celem sprzedaży użytkownikowi, który zaoferował najwyższą cenę.

§2

Aukcja zwykła z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego towaru za cenę wyższą od będącej aktualną w licytacji ,za z góry określoną przez sprzedającego cenę Kup Teraz.

§3

Sprzedający może wprowadzić opcję Kup Teraz do momentu złożenia przez pierwszej oferty w aukcji zwykłej. Aukcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa.

§4

Aukcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której sprzedający wystawia przedmioty oferując ich sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; aukcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa.

§5

Aukcja jednoprzedmiotowa przeprowadzana się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży.

§6

Aukcja wieloprzedmiotowa przeprowadzana w celu zawarcia większej liczby umów.

§7

W Aukcjach licytacyjnych sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla użytkowników do momentu zaoferowania przez licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku aukcji.

§8

Proponowane przez użytkowników ceny ,za wyjątkiem aukcji z opcją "cena minimalna", jak i inne warunki aukcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających.

§9

W aukcjach specjalnych sprzedający może ograniczyć dostęp do aukcji poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego użytkowników. Do celów realizacji omawianej aukcji, z uwagi na szczególny wydźwięk tych aukcji oraz ich doniosły cel, prawa i obowiązki sprzedających lub kupujących zawarte w opisach tych aukcji, mogą być ukształtowane w sposób inny, niż w regulaminie.

§10

Aby wystawić towar na aukcji, sprzedający powinien stworzyć opis aukcji. W tym celu sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie formularz sprzedaży. Tworząc opis aukcji. sprzedający określa ogół warunków transakcji.

§11

Po zatwierdzeniu przez sprzedającego treści opisu aukcji jest ona natychmiast  udostępniana w Internecie, chyba że sprzedający wskaże inny termin w formularzu sprzedaży i z tą chwilą sprzedający jest związany treścią opisu aukcji, a aukcja zostaje rozpoczęta.

§12

Poprzez wystawienie towaru sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym przedmiotem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta aukcja.

§13

Opis przedmiotu powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości przedmiotu, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie aukcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

§14

Informacje zawarte w opisie aukcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej aukcji.

§15

Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie aukcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie aukcji, które stanowią zmianę warunków transakcji, do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku aukcji z opcją Kup Teraz warunki transakcji zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie aukcji przez sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości przedmiotu.

PRZEBIEG AUKCJI

§1

Użytkownik bierze udział w aukcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji lub poprzez wybór opcji Kup Teraz . W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie aukcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

§2

Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

§3

W trakcie aukcji użytkownicy mogą za pośrednictwem poczty internetowej zadawać sprzedającemu pytania związane z zawieraniem transakcji . Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres    e-mail sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail użytkownika zadającego pytanie.

§4

Przystępując do aukcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej, licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony towar. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej , system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość automatycznej kwoty postąpienia wynosi 1 % najwyższej oferowanej w danej chwili ceny

§5

Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do minimalnego przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego ? system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.

§6

W trakcie Aukcji licytacyjnych jednoprzedmiotowych licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego licytanta.

§7

Zwycięzcą aukcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej jest licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną ? wygrywa licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

§8

Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników aukcji do momentu zamknięcia aukcji albo do odrzucenia ich przez sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zamknięciem aukcji z powodów:

1. na prośbę licytanta ;

2. z powodu braku kontaktu z licytantem;

3. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi ;

4. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których licytant nie budzi zaufania sprzedającego.

§9

Zamknięcie aukcji następuje z upływem czasu  na, który przewidziana była aukcja.

Wcześniejsze zamknięcie następuje: w akcjach:

1. z opcją Kup Teraz ? po skorzystaniu przez kupującego z tej opcji,

2. z chwilą zamknięcia aukcji na podstawie decyzji sprzedającego.

§10

Sprzedający może w każdym czasie zamknąć aukcję, wówczas zwycięzców aukcji ustala się według stanu na chwilę zamknięcia aukcji. Jeżeli w trakcie trwania aukcji: nastąpiła kradzież lub zniszczenie towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zamknąć aukcję bez ustalania jej wyniku , uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez licytantów oferty.

§11

Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem sprzedający może doliczyć jedynie koszty związane z dostarczeniem towaru kupującemu, w tym koszty związane z przygotowaniem towaru do wysyłki oraz koszty przesyłki bądź transportu. Poza powyższymi sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od kupującego.

§12

Zawarcie umowy pomiędzy sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z tej opcji, o czym sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, kupujący i sprzedający otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

§13

Sprzedający w ramach informacji mogą zamieścić dodatkowe treści będące wiadomością dla kupującego. Wiadomość dla kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:

1. zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż;

2. zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza trwającą aukcją;

3. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem aukcji;

4. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania transakcji poza aukcją.

§14

Dom Aukcyjny Jubiler24h może usunąć wiadomość dla kupującego, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię Domu Aukcyjnego Jubiler24h bądź innego użytkownika.

§15

1.Sprzedający i kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia przybicia albo potwierdzenia przez kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.

2.Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które sprzedający ujawnił w opisie aaukcji.

ROLA DOMU AUKCYJNEGO JUBILER24H

§1

Dom Aukcyjny Jubiler24h, jako organizator aukcji ,nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku aukcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu ,w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach aukcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność użytkowników składających oferty kupna oraz nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez użytkowników umowy.

§2

Dom Aukcyjny Jubiler24h nie sprawdza przedmiotów oferowanych w ramach aukcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii przedmiotu albo usunięcia aukcji, o czym informuje sprzedającego oraz licytantów.

§3

Dom Aukcyjny Jubiler24h może usunąć aukcję w przypadku, gdy czynności związane z aukcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Domu Aukcyjnego Jubiler24h. Wskutek usunięcia aukcji informacje dotyczące tej aukcji przestają być dostępne , dalsze czynności w ramach tej aukcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności licytantów nie wywołują skutku. Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.

§4

Dom Aukcyjny Jubiler24h może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie konta użytkownika w przypadku, gdy działania użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Domu Aukcyjnego Jubiler24h w inny sposób szkodzą bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia konta, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Domu Aukcyjnego Jubiler24h .

§5.

W przypadku zawieszenia konta użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Domu Aukcyjnego Jubiler24h i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Dom Aukcyjny Jubiler24h . Wraz z zawieszeniem konta wszystkie aukcje, w których użytkownik wystawił przedmioty, zostają usunięte.

§6

Użytkownik, którego konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić konta bez uprzedniej zgody Domu Aukcyjnego Jubiler24h . Dom Aukcyjny Jubiler24h  może odmówić użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia konta także wówczas, gdy jakiekolwiek konto tego użytkownika było zawieszone w przeszłości.

OPŁATY I PROWIZJE

§1

Usługi świadczone przez Dom Aukcyjny Jubiler24h są odpłatne. Wszystkimi prowizjami obciążany jest Sprzedający.

Prowizje od kwoty sprzedaży:
       kwota                     opłata
do 99,99zł                       5zł
100-999,99zł                5zł+2%
1000-2999,99zł            10zl+1,8%
3000-4999,99zł            20zł+1,6%
5000-6999,99zł            30zł+1,4%
7000-9999,99zł            40zł+1,2%
powyżej 10000zł          50zl + 1%

Inne opłaty:
promocja na stronie głównej  - 100zł
promocja w danej kategorii – 12zł
ustalenie w licytacji kwoty Minimalnej – 1% ceny minimalnej (min. 5 zł, maks. 100 zł)
opcja kup teraz - 1zł
opcja złóż ofertę - 5zł

Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

§2

Użytkownikom kont Firma wystawiane są faktury VAT. W tym celu powinni oni podczas rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. Użytkownikom kont zwykłych faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

§3

Faktury wystawiane są z użyciem danych użytkownika zawartych na jego koncie.

§4

prowizje za usługi świadczone przez Dom Aukcyjny Jubiler24h uiszczane są przez użytkownika na rachunek bankowy wskazany na jego koncie.

INNE OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

§1

Wszelkie działania podejmowane przez użytkownika powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§2

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych transakcjach.

§3

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Domem Aukcyjnym Jubiler24h poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych ? nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§1

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Dom Aukcyjny lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§2

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką użytkownik występuje oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

§2

Dom Aukcyjny Jubiler24h rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Dom Aukcyjny Jubiler24h może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

§3

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dom Aukcyjny Jubiler24hmoże wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do konta użytkownika.

 

Płatności

Zobacz inne nasze strony

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na listę by być informowany o nowościach